Fangstjournalen

Velkommen til Fangstjournalen fra DTU Aqua

Vær med til at gøre en forskel for de danske fiskebestande og tilmeld dig Fangstjournalen fra DTU Aqua. Vi håber, du bliver glad for at bruge Fangstjournalen og dens mange funktioner, som gerne skulle gøre det nemt at følge med i dit eget og i noget omfang andres fiskeri. Skulle du opleve, at noget ikke lever op til dine forventninger, eller du får en ide til forbedringer, så må du gerne give DTU Aqua besked. Det gør du ved at bruge feedback-knappen, som findes i toppen af alle sider, eller ved at sende en mail til:

fangstjournal@aqua.dtu.dk

Jeg vil ikke love, at jeg svarer dig direkte, men alt feedback (både det positive og det negative) vil blive overvejet og eventuelt resultere i kommende justeringer af Fangstjournalen.

Nedenfor har vi skrevet nogle vilkår som det kan være en god ide at læse.

Venlig hilsen
Christian Skov, Projektleder, DTU Aqua

VILKÅR

Fangstjournalen fra DTU Aqua (browser og app)

1. Generelt

Fangstjournalen til pc/Mac (browser) og som app udbydes af DTU Aqua (Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi) i Silkeborg. Download og brug af Fangstjournalen i browser- og app-version koster ikke noget, bortset fra almindelig datatakst. Du kan downloade app'en via Google Play og iTunes.

Når du downloader app'en og anvender browseren, må DTU Aqua bruge dine data som beskrevet i disse vilkår. Hvis du giver samtykke til det via din telefon, må vi sende dig beskeder via din smartphone om Fangstjournalens app-version, f.eks. nye funktioner i app'en og nyheder fra fiskepleje.dk. Du kan altid framelde dig push-beskeder i dine indstillinger på telefonen eller logge ud/slette app'en på din telefon.

2. Hvad kan Fangstjournalen fra DTU (browser og app)?

Fangstjournalen er primært tænkt som et værktøj for lystfiskere, som gerne vil hjælpe med at passe på vores fiskebestande. Lystfiskeren kan samle og holde styr på sine fangster via Fangstjournalen og samtidig skabe et datagrundlag for DTU Aquas rådgivning om fiskepleje til glæde for alle lystfiskere i Danmark.

Fangstjournalen gør det nemt at holde styr på dine egne fangster, vinde præmier, "prale" med fangster via Facebook samt se, hvad andre fanger og "praler" med. Hvis du ønsker at holde dine fangster "hemmelige" for andre end DTU Aqua, er dette også muligt. "Hemmelige" fangster vil kun blive anvendt til videnskabelige formål og uden specifikke sted- og personangivelser.

Det er også muligt via Fangstjournalen at se, hvad andre har fanget på forskellige lokaliteter. Fangststatistikkerne på Fangstjournalen viser f.eks. gennemsnitsstørrelser, maksimumstørrelser samt fangstantal (herunder antal hjemtagne og genudsatte) for specifikke lokaliteter. Hvis der er mindre end fem fisketurs-rapporter for en given lokalitet, bliver der ikke lavet offentlig statistik. Hvis man ikke ønsker, at ens fangster kan ses af andre, kan man gøre dem "hemmelige".

Du kan også prale med dine fangster. Vælger du at prale med en fangst, giver du samtidig tilladelse til at fangsten (vægt/længde) samt dit navn, fangstlokalitet, tilhørende billede og evt. kommentar automatisk bliver vist på forsiden af Fangstjournalen og i arkivet for pralefangster. Pralefangster kan ses af alle, også personer som ikke er medlem af Fangstjournalen.

Fangstjournalen browser og app vil løbende blive udviklet og opdateret med nye funktioner.

2.1. Hvad bliver mine fangstdata brugt til?

Formålet med Fangstjournalen er at sikre mere viden om fiskebestandene i de danske fiskevande. Den viden vil DTU Aqua bruge til at rådgive om en forvaltning, der sikrer det bedst mulige bæredygtige rekreative fiskeri. Dine fangstdata vil, i sammenhæng med andres fangstdata, derfor på sigt kunne bruges til videnskabelige undersøgelser af f.eks., hvordan lystfiskernes fangster ændrer sig efter påvirkninger udefra, såsom øget fiskeritryk, ændringer i fiskeriregler, udbrud af fiskesygdomme, indvandring af fremmede fiskearter, fugle og pattedyrs prædation og forurening.

Det er DTU Aquas forventning, at der går en årrække inden potentialet af de indsamlede data for alvor kan udnyttes. Men allerede på kortere sigt kan data fra Fangstjournalen bruges til at få indsigt i fiskebestandene i forskellige fiskevande og give et bedre vidensgrundlag til forvaltningen af bestandene.

Data vil kunne bruges som vidensgrundlag til at besvare forespørgsler fra enkeltpersoner, lystfiskere, lystfiskerforeninger og offentlige myndigheder. Udgangspunktet i denne rådgivning vil være de ikke-"hemmelige" fangster, men der kan inddrages resultater fra "hemmelige" fangster, hvis DTU Aqua vurderer, at det ikke udleverer specifikke fiskesteder mht. til rekordfisk eller lignende.

DTU Aqua er på intet tidspunkt forpligtiget til at anvende de indsamlede data og kan vælge at se bort fra datagrundlaget eller dele af datagrundlaget f.eks. ved mistanke om, at indrapporterede data er behæftet med fejl.

2.2. "Hemmelige" fangster

Nogle lystfiskere har ikke lyst til at dele deres fangster og fangststeder med andre, og derfor kan man markere sin fangst i boksen "hemmelig" i Fangstjournalen. Herved indgår fangsten ikke i de fiskeristatistikker, som kan ses af andre brugere på Fangstjournalen. DTU Aqua vil samtidig tage specielle hensyn, når "hemmelige" data bruges.

DTU Aqua vil således kun anvende og evt. publicere de "hemmelige" fangster til videnskabelige formål, anonymiserede og i sammenhæng med andre data, f.eks. kan de indgå i udregninger af gennemsnitslængder.

Det primære formål med Fangstjournalen er at få bedst mulig viden om vore fiskebestande, og her er det vigtigt, at alle fangster indgår. DTU Aqua vil til enhver tid bestræbe sig på ikke at koble navngivne lokaliteter sammen med "hemmelige" fisk sådan at de lystfiskere, som ønsker det, kan holde deres fiskepladser og fangster for sig selv. I stedet vil "hemmelige" fangster f.eks. kunne blive koblet med fysiske/kemiske karakteristika eller på groft geografisk niveau (f.eks. Silkeborg-søerne i Gudenåsystemet).

DTU Aqua kan ikke gøres retslig ansvarlig i tilfælde, hvor "hemmelige" fangster på trods af disse bestræbelser alligevel kan kobles til en specifik lokalitet.

Kun betroede medarbejdere ved DTU Aqua har adgang til "hemmelige" data. De virksomheder, som DTU Aqua har truffet aftale med om at vedligeholde og udvikle browser og app, underskriver tilsvarende en fortrolighedsaftale.

2.3. Navn og "hemmelige" fangster bliver i visse tilfælde delt med lystfiskerforeninger, man er medlem af

Nogle foreninger og sammenslutninger har indrapporteringspligt på deres fiskevand, dvs. at brugerne har pligt til at indrapportere fisketure og fangster fra foreningens fiskevande. Hvis man angiver medlemskab af en sådan forening bliver oplysninger om hemmelige fangster på foreningens/sammenslutningens fiskevande videregivet fra Fangstjournalen til foreningen/sammenslutningen. Dit navn bliver også videregivet, men ingen andre personlige oplysninger. Ved at besøge foreningens/sammenslutningens hjemmeside kan man se hvilke oplysninger, der bringes. Når man tilknytter en forening til sin profil, bliver det altid oplyst, om der er indrapporteringspligt.

Hvis foreningen ikke har indrapporteringspligt kan du selv vælge, at dine "hemmelige" data må bruges af de lystfiskerforeninger, du er medlem af. Derved kan foreningerne, i samarbejde med DTU Aqua, få det bedst mulige redskab til at passe på fiskebestandene i foreningens fiskevande. Du kan i profilindstillinger give tilladelse til, at dine lystfiskerforeninger må anvende dine "hemmelige" fangster. Her kan du ligeledes angive, om foreningen/foreningerne, du er medlem af, må se dit navn i sammenhæng med udtræk fra databasen, der inkluderer dine fangster og fisketure inklusive "hemmelige" fangster. (se punkt 2.7 og 2.8 nedenfor for uddybning af dette).

2.4. Spørgsmål om fiskeerfaring og tilfredshed

Erfarne lystfiskere med mange fisketure på bagen fanger normalt flere fisk end den uerfarne. Det er vigtigt at tage højde for sådanne forskelle mellem lystfiskere, når fangstjournalerne skal bruges til videnskabelige formål. Når du opretter din profil, bliver du derfor bedt om at svare på en række spørgsmål om din erfaring og dine fiskepræferencer. Vi håber, du vil svare så præcist som muligt, så vi kan få det nødvendige kendskab til den enkelte lystfiskers erfaring og foretrukne fiskeri.

Når du udfylder Fangstjournalen, vil du engang imellem blive spurgt om 1) den overvejende grund til, at du tog på fisketur og 2) hvor tilfreds du var med udbyttet af din fisketur. Hvis du svarer på disse spørgsmål, bidrager du til, at DTU Aqua kan blive klogere på, hvorfor folk tager på fisketur og samtidig få viden om, hvorvidt der er særlige typer af fiskeri eller særlige typer af vande, hvor fiskeriet og fiskebestandene har behov for pleje.

2.5. Hvor længe bliver mine fangster gemt?

Har du oprettet en profil, gemmes dine fangstdata så længe DTU Aqua vurderer, at de har relevans.

2.6. Hvor længe kan jeg rette i oplysningerne fra en fisketur?

Du kan rette i en fisketur og tilhørende fangster i op til seks måneder, efter du har oprettet fisketuren, og du har således mulighed for at korrigere evt. fejlindtastninger. Herefter er det ikke muligt at redigere fisketuren, og dine data indgår permanent i DTU Aquas fangst-database. Du vil dog stadig og til alle tider kunne fjerne og tilføje billeder til dine fisketure. En fangst kan kun blive en pralefangst, hvis der er tilknyttet et billede. Fjerner du et billede som er tilknyttet en pralefangst, vil fangsten derfor ikke længere være pralefangst, og fjernes automatisk fra arkivet over pralefangster. Fangsten vil stadig være en del af dine fisketure og indgå i statistikken på Fangstjournalen.

2.7 Hvad sker der med mine data, hvis jeg melder mig ud af Fangstjournalen?

Nedlægger du din profil og melder dig ud af Fangstjournalen, gemmer vi dine fangstdata og forbeholder os ret til fortsat at bruge disse i videnskabelige sammenhænge, men som altid kun i anonymiseret form. Data videregivet til foreninger (se pkt 2.8) er fortsat i foreningens varetægt.

2.8 Særlig service for lystfiskerforeninger

DTU Aqua tilbyder, at lystfiskerforeninger kan hente fangstdata fra deres egne medlemmer eller andre (dagskortholdere) som angiver foreningen som fiskerettighedsindehaver der hvor vedkommende fisker. I praksis foregår det ved, at lystfiskerforeningen retter henvendelse til DTU Aqua, som herefter giver en eller to betroede medlemmer af foreningen særlig adgang til at hente data til foreningens hjemmeside. Foreningen kan vise seneste fangster, rekordfangster, pralefangster samt forskellig statistik for foreningens fiskevande.

Foreningsrepræsentanterne, som gives bemyndigelse til at udtrække og behandle foreningens data, er indforstået med de nedenfor beskrevne vilkår omkring brugernavn og password.

Dataudtrækket vil som udgangspunkt ikke indeholde "hemmelige" fangster, men "hemmelige" fangster vil blive medtaget for de af foreningens medlemmer, der har givet tilladelse hertil i profiloplysningerne. Det er op til foreningen selv at aftale disse forhold med foreningens medlemmer. Foreningen kan også udtrække fangsterne fra eventuelle ikke-medlemmer, som fisker på foreningens vande, men i dette tilfælde kun "officielle" fangster og ikke "hemmelige" fangster. Data kan viderebringes til foreningen som rss-feed eller som en iframe-løsning.

Alle udtræk, som foreninger foretager, er som udgangspunkt anonymiseret, men der kan kobles navn på fangster, såfremt brugerne har givet tilladelse til dette i profilindstillingerne. Foreningerne kan derfor kun se dit navn i forbindelse med fangster og fisketure, hvis du har givet tilladelse hertil. Undtaget herfra er eventuelle udtræk af "pralefangster", hvor brugerens navn kan fremgå.

Nogle foreninger og sammenslutninger har indrapporteringspligt på deres fiskevand, dvs at brugerne af fiskevand har pligt til at indrapportere deres fisketure og fangster. Hvis man angiver medlemskab af en sådan forening, bliver oplysninger om hemmelige fangster på foreningens/sammenslutningens fiskevande altid videregivet fra Fangstjournalen til foreningen/sammenslutningen. Navn bliver også videregivet, men ingen andre personlige oplysninger. Dette gælder også hvis man ikke er medlem men angiver foreningen som fiskerettighedshaver af et fiskevand man har fisket i. Ved at besøge foreningens/sammenslutningens hjemmeside kan man se hvilke oplysninger der bringes. Når man tilknytter en forening til sin profil bliver det altid oplyst om der er indrapporteringspligt. Hvorvidt et medlem husker at tilknytte foreningen til sin profil i Fangstjournalen og dermed tillade at Fangstjournalens data videregives til foreningen, er udelukkende en sag mellem foreningen og medlemmet.

3. Hvilke smartphones kan downloade app'en?

App'en kan bruges til iPhone og Android.

4. Persondata

4.1 Hvilke persondata gemmer vi?

Når du tilmelder dig Fangstjournalens app-version, gemmer vi dit navn, dit postnummer, din alder, dine eventuelle medlemskaber af lystfiskerforeninger, din e-mailadresse og dit password. Disse data er alle den type persondata, der i Persondataloven er betegnet som almindelige personoplysninger, der skal beskyttes, men som må behandles, når du har givet tilladelse hertil. Man kan altid trække sin tilladelse tilbage. Man har ret til at se, hvad der står i et register om en. Derudover er det frivilligt at oplyse adresse samt telefonnummer.

4.2. Hvad bruger DTU Aqua dine persondata til?

Fangstjournalen bruger dine persondata til at kommunikere med dig, til at få Fangstjournalen (browser og app) til at fungere bedst muligt, til at sikre os mod misbrug samt til statistik. Vi kan også, hvis du giver os tilladelse til det, bruge din e-mailadresse til at kontakte dig i forskningsøjemed, f.eks. i forbindelse med socioøkonomiske undersøgelser, der kan belyse den samfundsmæssige værdi af lystfiskeri. Derudover vil persondata i anonymiseret form kunne blive brugt i sammenhæng med fiskeriforvaltning, f.eks. til at belyse geografiske, køns- og aldersbetingede forskelle i fiskeripræferencer, fangstmønstre og fiskeriforvaltningsbehov.

4.3. Geografisk registrering

Hvis du har tilladt brug af din smartphones GPS-funktion, registrerer vi din geografiske placering, når du aktiverer app'en. Tilknytter du foto til dine fangster, som du tager med din smartphone, registrerer vi den geografiske placering af stedet, hvor billedet er taget. Disse geografiske data bruger vi til at markere dine fangster på dit eget Danmarkskort over dine fangster.

4.4. Facebook og Twitter

Hvis du deler data via sociale medier, kan dine data blive set og muligvis registreret af andre. Facebook har andre persondatavilkår, som du kan læse i Facebooks privatlivspolitik. Bemærk, at det er dig som privat person, der lægger data på Facebook og Twitter.

4.5. Hvor længe gemmes mine persondata?

Har du oprettet en profil gemmes persondata, så længe DTU Aqua vurderer, de har relevans. Afmelder du dig som bruger af Fangstjournalen, beholder DTU Aqua de persondata, som skønnes vigtige i forbindelse med opfyldelse af fiskeriforvaltningsformål så som alder, postnummer, medlemskaber af lystfiskerforeninger og eventuelle geografiske placering af fangster, men ikke navn og e-mailadresse.

4.6. Hvilke medarbejdere fra DTU Aqua har adgang til mine persondata?

Kun betroede medarbejdere i DTU Aqua har adgang til de opsamlede data.

4.7. Tredjepartsoplysninger

DTU Aqua giver aldrig persondataoplysninger videre til tredjepart. Undtagelse herfra er 1) Lystfiskerforeningers brug af personoplysninger knyttet til specifikke fangster i foreningsregi. Dette sker dog kun såfremt, du selv giver tilladelse. Du kan således i dine profilindstillinger give tilladelse til, at de foreninger du er medlem af, må se dit navn i sammenhæng med dine fangster. Giver du ikke tilladelse til dette, videregiver DTU Aqua ingen personoplysninger. 2) Tredjepart som har tilladelse hertil jvf. Persondataloven f.eks. til de virksomheder, der får Fangstjournalen til at fungere. Der er indgået en databehandleraftale mellem DTU og den virksomhed, der står for den tekniske drift af Fangstjournalen. Aftalen præciserer bl.a., at virksomheden handler efter instruks fra DTU, at den skal have sikkerhedsforanstaltninger på plads, og den kun må bruge data til løsning af den aftalte opgave.

4.8. Hvornår bliver dit navn vist?

Dit navn bliver vist, hvis du vælger at vise en fangst som en "pralefangst". I sådanne tilfælde bliver dit navn vist i forbindelse med fangsten både på forsiden af Fangstjournalen (i en afgrænset periode) og mere permanent på undersiden "pralefangster", som alle kan tilgå. Du kan til alle tider vælge at fjerne billedet, der er tilkoblet din pralefangst. Herved kan fangsten ikke længere være en pralefangst og den vil forsvinde fra arkivet. Dine "pralefangster" (og dermed dit navn) forsvinder ligeledes, hvis du melder dig ud af Fangstjournalen.

I forbindelse med at foreninger kan udtrække data om fangster i foreningens vande, kan du give tilladelse til, at den eller de foreninger, du er medlem af (og ingen andre), får mulighed for at koble dit navn til specifikke fangster.

Hvis en bruger angiver medlemskab af en forening eller sammenslutning som har indrapporteringspligt (se 2.3 og 2.8), eller man angiver en forening med indrapporteringspligt som rettighedshaver af det fiskevand man har fisket på, kan dit navn blive videresendt til foreningen og evt. vist på foreningens/sammenslutningens hjemmeside. Det kunne være aktuelt i forbindelse med kvote-fiskeri, som f.eks. fiskeriet efter laks i de vestjyske vandløb. Ud over navn videregives der ingen personlige oplysninger. Når man tilknytter en forening til sin profil i Fangstjournalen fremgår det tydeligt, om der sendes data til foreningen og i hvilken form det sker.

4.9 Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere om reglerne for registrering af personoplysninger, kan du få udførlig information i Persondataloven. Du har ret til at få indsigt i, hvilke personlige oplysninger, DTU Aqua har registreret om dig. Du kan bede om at få dem rettet eller slettet, hvis de er ukorrekte, ufuldstændige eller irrelevante. Dette kan du også selv gøre på din profil. Kontakt os, hvis du vil 1) vide mere om vores behandling af dine data, 2) have slettet eller ændret data, eller 3) klage over vores persondatabehandling.

5. Uploadede billeder: Form og misbrug

Det er muligt at uploade private billeder, som man kan tilknytte sine fangster og fisketure. Af hensyn til plads på serveren gemmes uploadede billeder ikke i det oprindelige format, men i en opløsning på 72 dpi (punkter pr. tomme) og skaleres til en størrelse på maximalt 800 pixels. Hvis du vælger at "prale" med din fangst, kan uploadede billeder blive vist på forsiden af Fangstjournalen. Herudover videregives billeder ikke til tredjepart uden skriftlig accept fra dig. Afmelder du dig som bruger af Fangstjournalen, sletter vi dine billeder. Du kan via Fangstjournalen vælge at vise fangster på Facebook og Twitter og dermed også dine billeder. DTU Aqua formidler den mulighed, men selve kontakten til Facebook og Twitter sker kun via et tilvalg fra dig.

DTU Aqua forbeholder sig ret til uden varsel at slette uploadede billeder, hvis DTU Aqua vurderer, at disse har pornografisk eller på andre måder anstødelig karakter. Samtidig forbeholder DTU Aqua sig ret til uden varsel at udelukke brugere, som uploader sådanne billeder ved at slette deres profil, inkl. tilhørende fangstdata.

6. Brugernavn og password

Du er som bruger eneansvarlig for, at din adgangskode ikke bliver kendt af andre end dig selv og juridisk ansvarlig for enhver brug af din profil. Brugerprofiler er personlige og må ikke benyttes af andre end den registrerede bruger. Som bruger accepterer du, at du ikke må videregive din egen brugerinformation, herunder adgangskoden, til en anden person. Du er forpligtet til omgående at underrette DTU Aqua (på mail:fangstjournal@aqua.dtu.dk), såfremt du måtte have mistanke om, at en tredjeperson misbruger din profil eller har fået adgang til din adgangskode.

7. Force majeure

DTU Aqua er ansvarlig for Fangstjournalen og påtager sig alle rimelige bestræbelser for at sikre, at browser og app er fuldt funktionsdygtig på alle tidspunkter. Vi kan dog ikke garantere, at browser og app vil være fejlfri. Især kan adgang til browser og app blive afbrudt eller begrænset under nødreparationer eller rutinemæssig vedligeholdelse samt under indførelse af nye faciliteter eller tjenester. Langvarige afbrydelser i adgang vil så vidt muligt blive varslet på Fangstjournalens forside. Derudover anerkender og accepterer du ved brug af browser og app og tilhørende undersider, at internettet benytter elementer og fungerer via tjenesteydelser, input og faciliteter, der er udenfor DTU Aquas kontrol, og såfremt DTU Aqua er helt eller delvist forhindret eller forsinket i udførelsen af nogle af eller alle sine services, vil en sådan situation udgøre en "force majeure".

For så vidt angår disse vilkår og betingelser, skal udtrykket "force majeure" anses for at omfatte alle forårsagede begivenheder, der forhindrer DTU Aqua i opfyldelsen af sine services eller tilskrives handlinger, begivenheder, undladelser eller ulykker udenfor DTU Aquas indflydelse og som opstår af eller kan tilskrives, men ikke begrænses til strejker, lockout, andre kollektive handlinger, aktuel eller trussel om terrorisme, borgerlige uroligheder, optøjer, opstandelse, invasion, krig, trussel eller forberedelse til krig, brand, tekniske eller strømsvigt, software, hardware eller telekommunikations – eller andre netværksfejl, afbrydelser, forstyrrelser eller funktionsfejl, eksplosion, storm, oversvømmelser, jordskælv, strukturel skade, epidemier eller anden natur- eller fysisk katastrofe, love/regler af regeringen samt domme.

8. Lodtrækning af præmier

DTU Aqua kan udlodde præmier i forbindelse med Fangstjournalen. Præmier uddeles tilfældigt blandt brugere, som har været aktive ved indberetning af data (både med og uden fangst). Præmier kan være fiskebøger, fiskegrej, merchandise eller andet og kan variere fra gang til gang. Præmier kan ikke ombyttes, og DTU Aqua giver ingen garanti for præmieprodukternes funktionalitet og holdbarhed. DTU Aqua kontakter vinderen direkte via e-mail, og har vinderen ikke svaret tilbage og samtidig givet fyldestgørende forsendelsesoplysninger inden for 10 dage, bortfalder præmien.

9. Copyright

Alt indhold på Fangstjournalens app og browser, herunder, men ikke begrænset til webdesign, tekst, grafik, lydklip, visuelle klip, logoer, ikoner og udvælgelse og formidling heraf, tilhører enten DTU Aqua eller en indholdsleverandør og anvendes med tilladelse og er beskyttet af ophavsretsloven. Alt software anvendt på dette site tilhører enten DTU Aqua eller anvendes med tilladelse og er beskyttet af Ophavsretsloven. Alle rettigheder forbeholdes. Det er tilladt elektronisk at kopiere og i papirform at udskrive dele af app og browser med henblik på tilmelding som bruger og deraf følgende personlig brug. Al anden brug af materialet på denne app, herunder reproduktion til andre formål end dem nævnt ovenfor, modifikation, distribution, transmission, radio- og tv-udsendelse, download eller upload uden forudgående skriftlig tilladelse fra DTU Aqua er forbudt.

10. Misbrug og ansvar

Du er selv ansvarlig for, at din kommunikation, aktivitet og brug af Fangstjournalen lever op til lovgivningen og ikke krænker andres rettigheder. Bliver der rejst krav mod DTU Aqua pga. dine aktiviteter mv., skal du friholde os for alle krav. Misbruger du browser og/eller app, eller medvirker du hertil, kan DTU Aqua rejse erstatningskrav mod dig. Ved klager eller mistanke om ulovligheder, uregelmæssigheder eller misbrug af browser og app - uanset om det angår dig eller andres misbrug - kan din adgang til Fangstjournalen og dine data, blive suspenderet eller lukket ned uden varsel, ligesom DTU Aqua altid kan opsige din adgang til browser og/eller app og kræve, at du sletter den.

DTU Aqua er ikke ansvarlig for skader og tab, der er forårsaget af app'en og din brug heraf, fx hvis du taber, mister eller beskadiger din smartphone.

DTU Aqua er heller ikke ansvarlig, hvis du eller andre misbruger browser og app.

Alle immaterielle rettigheder i eller til browser og app tilhører DTU Aqua. Du opnår ved brug ingen immaterielle rettigheder knyttet til browser og app.

11. Vilkårsændring

DTU Aqua forbeholder sig ret til at ændre indholdet af Fangstjournalen (browser og app) til enhver tid uden varsel. Din fortsatte brug af denne browser og app indebærer, at du accepterer at være bundet af samme vilkår og betingelser for brug i forbindelse med en opdateret version af dette site. Dog gælder det, at såfremt der sker ændringer i måden, hvorpå "hemmelige fangster" offentliggøres, så sker dette udelukkende, såfremt du bekræfter, at du er indforstået med sådanne ændringer af servicen. Du kan altid se de gældende vilkår her på siden.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte DTU Aqua. Vores kontaktdata er: DTU Aqua, Vejlsøvej 39, 8600 Silkeborg, fangstjournal@aqua.dtu.dk

Har du brug for teknisk hjælp vedr. Fangstjournalen eller har mistanke om misbrug, så kontakt fangstjournal@aqua.dtu.dk