Fangstjournalen

Fangstjournalen og persondata

1. Formålene med og retsgrundlaget for Fangstjournalens behandling af dine persondata og kategorier af persondata, som Fangstjournalen behandler om dig

Fangstjournalen indsamler udelukkende persondata med henblik på forskning. Når man tilmelder sig Fangstjournalen gemmer vi navn, telefonnummer, postnummer, alder, køn, eventuelle medlemskaber af lystfiskerforeninger, email-adresse og angivet password. Disse data er alle den type persondata, der i Persondataloven er betegnet som almindelige personoplysninger. Hvis du har tilladt brug af din smartphones GPS-funktion, registrerer vi din geografiske placering, når du aktiverer app'en i forbindelse med en fisketur. Vi gemmer også navnet på den lokalitet du angiver at fiske på, når du opretter en fisketur i Fangstjournalens browser version. Når du gemmer en fangst, gemmer vi den geografiske placering af din position. Tilsvarende kan du angive et fangststed i browser versionen, og her gemmer vi ligeledes din position. Tilknytter du foto til dine fangster, som du tager med din smartphone, registrerer vi den geografiske placering af stedet, hvor billedet er taget og gemmer dine fotos for at kunne kvalitetssikre data gennem stikprøver af om de angivne arter stemmer overens med arterne på fotografierne. Andre specifikke eksempler på hvordan vi anvender de indsamlede data er:
-Navn, email og telefonnummer bruger vi til at sende aktiveringslink til brugeren ved oprettelse og, hvis brugeren giver tilladelse hertil, til senere at kontakte brugeren i forbindelse med spørgsmål om forskning.
-Postnummer og adresse anvender vi til forskning i rejsemønstre og tilhørende forbrug i forbindel-se med fiskeri samt til at forske i regionale og lokale forskelle i bruger mønstre af Fangstjournalen.
-Alder, køn, postnummer og adresse bruger vi til at forske i sociodemografiske mønstre i lystfiskeri og brugeradfærd.
-Geografiske data bruger vi i forskning omkring fiskesammensætning og fisketryk på lokale og regionale niveauer samt lystfiskerpræferencer og adfærd. Retsgrundlaget for Fangstjournalen ved DTU Aquas behandling af dine persondata er Persondata-forordningens (GDPR) artikel 6 stk. 1 e.

2. Hvordan kontakter du Fangstjournalen ved DTU Aqua, som er Dataansvarlige?

Fangstjournalen ved DTU Aqua er dataansvarlig for behandlingen af de persondata, som Fangstjournalen ved DTU Aqua har modtaget om dig. Du finder de relevante kontaktoplysninger her:

DTU Aqua
Vejlsøvej 39
8600 Silkeborg
Telefon: 35883116
Mail: fangstjournal@aqua.dtu.dk

3. Kontaktoplysninger på Fangstjournalen ved DTU Aquas databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til Fangstjournalen ved DTU Aquas behandling af dine oplysninger, eller ønsker du mere viden om hvilke persondata Fangstjournalen opbevarer er du altid velkommen til at kontakte Fangstjournalen ved DTU Aquas databeskyttelsesrådgiver

Mail: dpo@dtu.dk

4. Særligt vedr. Fangstjournalens samarbejde med foreninger og sammenslutninger

I nogle situationer indsamles oplysninger via Fangstjournalen i fællesskab af DTU Aqua og en forening eller en sammenslutning. I disse situationer er DTU Aqua og den relevante forening eller sammenslutning dataansvarlige i fællesskab. Det fælles dataansvar gælder kun for selve indsamlingen af oplysninger. DTU Aqua og foreningerne og sammenslutningerne er selv dataansvarlige i forhold til den behandling af person-oplysninger, der sker efter selve indsamlingen. Du bliver gjort opmærksom på at oplysninger indsamles i fællesskab med en forening eller sammenslutning når du tilmelder dig en foreningen i Fangstjournalens indstillinger og/eller når du indrapporterer en fisketur via Fangstjournalen eller via en formular på foreningen/sammenslutningens hjemmeside(r).
Der er for den behandling DTU Aqua og en forening eller en sammenslutning er fælles om indgået en aftale om fælles dataansvar. Det væsentligste indhold af denne aftaler er, at DTU Aqua står for hovedparten af de databeskyttelsesretlige forpligtelser der er forbundet med indsamlingen. Den relevante sammenslutning eller forening står dog selv for at sørge for at have et sikre et gyldig behandlingsgrundlag for at kunne udføre den fælles behandling og at kunne dokumentere dette samt at føre en fortegnelse angående den fælles behandling. De i det følgende givne oplysninger gælder både for DTU Aquas behandling af personoplysninger i forbindelse med indsamlingen og efterfølgende. Der linkes i forbindelse med angivelse af om oplysninger indsamles i fællesskab med en forening eller sammenslutning til foreningens/sammenslutningens persondatapolitik eller relevant kontakt person. De oplysninger, herunder oplysninger om behandlingshjemmel, der gives af foreningen/sammenslutningen angående foreningens/sammenslutningens brug af person-oplysninger gælder også for de oplysninger, der indsamles af foreningen/sammenslutningen i fællesskab med DTU Aqua.

5. Sletning af data

Som bruger kan man til enhver tid nedlægge sin profil via Fangstjournalens browser. Herefter anonymiserer vi den nedlagte bruger, dvs. sletter data om navn, e-mail adresse og, hvis angivet under oprettelse af brugerprofilen, også oplysninger om adresse og tlf. nummer. Tilbage står kun oplysninger om den nedlagte brugers postnummer, alder og køn som vi kan anvende i den videre forskning af data. Har en bruger under oprettelse af profil givet DTU lov til at kontakte vedkommende, gemmer vi e-mail adressen. Hvis en bruger af Fangstjournalen ikke har været aktiv på Fangstjournalen i fem år, dvs ikke været logget ind som bruger, sletter vi bruger profilen i overensstemmelse med ovenstående.

6. Videregivelse af persondata

Dine personoplysninger kan blive videregivet i forskningssammenhæng, f.eks. til andre universiteter. Data videregives aldrig til lande uden for EU. Der er indgået en databehandler aftale mellem DTU Aqua og den software udvikler som udvikler og vedligeholder Fangstjournalen.

7. Dine rettigheder

Hvis DTU behandler oplysninger om dig, har du en række rettigheder som registreret:
-Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
-Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og i visse tilfælde få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
-Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
-Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
-Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

8. Hvordan kan du som registreret klage til Datatilsynet?

Du kan klage direkte til Fangstjournalen og du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Fangstjournalen ved DTU Aqua behandler dine persondata på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.